1 Οκτ 2018

ΣΥΡΙΖΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ


CANDIADOC.GR
Του Ζαχαρία Δοξαστάκη* Το άρθρο 11 του ν.4555/2018 ( Α’133) αντικατέστησε το άρθρο 14 του ν.3852/2010(Α’87) με το οποίο απαριθμούνται περιοριστικώς τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα ...